Dopełnienie czy nadgodzina

Czy czasami masz wątpliwości jak zakwalifikować godziny pracy pracownika niepełnotetatowego?

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2024-03-25

Odpowiedź znajdziemy w Kodeksie pracy, dział VI rozdział V „Praca w godzinach nadliczbowych”.

Art.  151. [Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych; roczny limit godzin nadliczbowych]

§ 1.  Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.

§ 5.  Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Przepisy nie wskazują sposobu wyznaczania limitu, po przekroczeniu którego pracownik powinien dostać wynagrodzenie jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Jest tylko stwierdzenie, że w umowie o prace powinien znaleźć się stosowny zapis, z którego powinno wynikać, kiedy pracownik wykonuje pracę w:

 • godzinach harmonogramowych,
 • godzinach ponadwymiarowych,
 • godzinach nadliczbowych.

Przykładowe zapisy w umowie

Zapis ten może odwoływać się np. do:

 • wymiaru etatu,

np. pracownik zatrudniony na 1/2 etatu „… praca w wymiarze przekraczającym 2/3 etatu uprawnia pracownika do normalnego wynagrodzenia za pracę oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.”

 • wymiaru dobowego czasu pracy,

np. pracownik zatrudniony na 1/2 etatu „… praca w wymiarze powyżej 6 godzin na dobę uprawnia do dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.”

 • wymiaru średniotygodniowego,

np. pracownik zatrudniony na 1/2 etatu „… praca w wymiarze powyżej 30 godzin w tygodniu uprawnia do dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.”

Co w przypadku, gdy w umowie nie zawarto stosownego zapisu?

W tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy wydając wyrok w sprawie I PK 315/07 z dnia 09.07.2028 r.

TEZA
„4. Artykuł 151 § 5 k.p. nie stanowi samoistnej podstawy prawa pracownika do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Świadczenie to przysługuje bowiem pod warunkiem porozumienia się stron co do dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, przy czym obowiązkiem dokonania stosownego umownego ustalenia w tym zakresie ustawodawca obciążył, co oczywiste ze względu na jego konsensualny charakter, obie strony. Wynika stąd, że w braku porozumienia stron w tym zakresie, dodatek pracownikowi nie przysługuje.”

Odmienne zdanie możemy znaleźć w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19.01.2023, sprawa C-660/20

TEZA
„Klauzulę 4 pkt 1 i 2 porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin, które stanowi załącznik do dyrektywy 97/81, należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie przepisowi krajowemu uzależniającemu zapłatę dodatkowego wynagrodzenia – jednolicie dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i porównywalnych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – od przekroczenia tej samej liczby godzin pracy w ramach danej działalności,…”

Powyższy Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powinien wpłynąć na zmianę orzecznictwa krajowego.

Podsumowanie

Osobie zatrudnionej na część etatu nie zawsze będzie przysługiwał dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Za pracę powyżej ustalonego wymiaru, ale poniżej ustalonego progu należy się normalne wynagrodzenie. Dopiero po przekroczenie progu określonego w umowie nabywają uprawnia również do dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych z pełnymi konsekwencjami.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2024-06-12
 • 5 min czytania

Przestój z winy pracodawcy w czasie zleconej pracy w nadgodzinach

Tworząc prawo ustawodawca stara się przewidzieć różne sytuacje, które mogą wystąpić w relacjach społecznych, w tym także tych związanych z zatrudnieniem pracowników.

 • 2024-04-09
 • 4 min czytania

Zadaniowy system czasu pracy – ogólne zasady

Ze względu na rodzaj czy też system organizacji czasu pracy nie zawsze można określić przedział czasu, w którym powinna zostać ona wykonana. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość ustalenia czasu pracy za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez pracownika lub grupę pracowników. (Art. 140 K.P.)

 • 2024-03-13
 • 3 min czytania

Problematyczny odpoczynek tygodniowy

Czy zdarzyło Ci się, że chcąc zaplanować odpoczynek tygodniowy zgodnie z przepisami tak, aby przypadał na niedzielę okazywało się, że nie jest to możliwe? Jeśli tak, to zaraz dowiesz się kiedy tak się może zdarzyć i skąd ten kłopot.

 • 2024-03-11
 • 4 min czytania

Dyżur – wybrane zagadnienia

Dyżur jako jedna z form pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, został uregulowany w Kodeksie pracy w rozdziale V „Praca w godzinach nadliczbowych”.

 • 2024-03-04
 • 6 min czytania

Podróż służbowa – miejsce świadczenia pracy

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych, choć wydaje się rzeczą prostą, niekiedy sprawia, że rodzą się związane z wyjazdem wątpliwości, np.: czy dany wyjazd jest wyjazdem służbowym?

 • 2024-02-26
 • 6 min czytania

Ile wynosi dopuszczalny limit pracy w godzinach nadliczbowych

Ile wynosi roczny limit godzin pracy oraz godzin nadliczbowych? Czy muszą wystąpić przesłanki, pozwalające na pracę w godzinach nadliczbowych?