Polecenie pracy w nadgodzinach

W jaki sposób zakomunikować pracownikowi polecenie pracy w nadgodzinach to pytanie, które zadaje sobie wielu kadrowców. Przepisy niestety nie regulują sposobu zlecania nadgodzin. Jako zasadę należy jednak przyjąć, że nadgodzin nie planujemy w rozkładzie czy grafiku, gdyż inspektorzy PIP oceniają to często jako błąd – nadgodziny mają bowiem występować tylko…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2016-02-19

W jaki sposób zakomunikować pracownikowi polecenie pracy w nadgodzinach to pytanie, które zadaje sobie wielu kadrowców. Przepisy niestety nie regulują sposobu zlecania nadgodzin. Jako zasadę należy jednak przyjąć, że nadgodzin nie planujemy w rozkładzie czy grafiku, gdyż inspektorzy PIP oceniają to często jako błąd – nadgodziny mają bowiem występować tylko doraźnie w sytuacjach, których nie dało się przewidzieć w chwili tworzenia grafików pracy.

Bezpiecznie jest, jeśli w regulaminie pracy umieści się zapis, że nadgodziny mogą wystąpić tylko na pisemne polecenie przełożonego. Takie zapis jest dopuszczalny i porządkuje on procedurę udzielania nadgodzin. W szczególności pozwala on uniknąć sytuacji, w której pracownik celowo przedłuża pracę i zostaje dłużej aby wypracować nadgodziny. Nie ma też zakazu, aby zlecenie pracy nadliczbowej było wydane ustnie. Dla celów dowodowych jednak bezpieczne jest stosowanie formy pisemnej. Jeżeli wystąpi wyjątkowa sytuacja, np. awaria i pracownik z własnej inicjatywy zostanie po godzinach wiedząc, że w innym przypadku pracodawca poniósłby szkodę – wówczas należy uznać nadgodziny nawet, gdy przyjętą zasadą jest w zakładzie pracy pisemne zlecanie pracy nadliczbowej.

Wzór wniosku

…………………………………………………………..……                                               ………………………………………………
pieczęć nagłówkowa pracodawcy                                                        miejscowość i data
…………………………………………………    
(numer REGON-EKD)              

                                                                                              POLECENIE WYKONYWANIA PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH

 

 

Pan/Pani………………………………………………

(imię i nazwisko pracownika)

Na podstawie art. 151 Kodeksu Pracy zlecam Panu/Pani wykonywanie w dniu ………………………… od godziny …………………do godziny …………………………….. pracy w godzinach nadliczbowych.

Wykonywanie tej pracy jest konieczne ze względu na: …………………………………………………………………………………………………….. (wskazanie uzasadnienia pracy w godzinach nadliczbowych – zgodnie  z art. 151 § 1KP)

                                                                                                                                                                                                                                                                            ………………………………………………………
                                                                                                                                                                                                                                                                                              podpis pracodawcy
 
Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…