Polecenie pracy w nadgodzinach

W jaki sposób zakomunikować pracownikowi polecenie pracy w nadgodzinach to pytanie, które zadaje sobie wielu kadrowców. Przepisy niestety nie regulują sposobu zlecania nadgodzin. Jako zasadę należy jednak przyjąć, że nadgodzin nie planujemy w rozkładzie czy grafiku, gdyż inspektorzy PIP oceniają to często jako błąd – nadgodziny mają bowiem występować tylko…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2016-02-19

W jaki sposób zakomunikować pracownikowi polecenie pracy w nadgodzinach to pytanie, które zadaje sobie wielu kadrowców. Przepisy niestety nie regulują sposobu zlecania nadgodzin. Jako zasadę należy jednak przyjąć, że nadgodzin nie planujemy w rozkładzie czy grafiku, gdyż inspektorzy PIP oceniają to często jako błąd – nadgodziny mają bowiem występować tylko doraźnie w sytuacjach, których nie dało się przewidzieć w chwili tworzenia grafików pracy.

Bezpiecznie jest, jeśli w regulaminie pracy umieści się zapis, że nadgodziny mogą wystąpić tylko na pisemne polecenie przełożonego. Takie zapis jest dopuszczalny i porządkuje on procedurę udzielania nadgodzin. W szczególności pozwala on uniknąć sytuacji, w której pracownik celowo przedłuża pracę i zostaje dłużej aby wypracować nadgodziny. Nie ma też zakazu, aby zlecenie pracy nadliczbowej było wydane ustnie. Dla celów dowodowych jednak bezpieczne jest stosowanie formy pisemnej. Jeżeli wystąpi wyjątkowa sytuacja, np. awaria i pracownik z własnej inicjatywy zostanie po godzinach wiedząc, że w innym przypadku pracodawca poniósłby szkodę – wówczas należy uznać nadgodziny nawet, gdy przyjętą zasadą jest w zakładzie pracy pisemne zlecanie pracy nadliczbowej.

Wzór wniosku

…………………………………………………………..……                                               ………………………………………………
pieczęć nagłówkowa pracodawcy                                                        miejscowość i data
…………………………………………………    
(numer REGON-EKD)              

                                                                                              POLECENIE WYKONYWANIA PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH

 

 

Pan/Pani………………………………………………

(imię i nazwisko pracownika)

Na podstawie art. 151 Kodeksu Pracy zlecam Panu/Pani wykonywanie w dniu ………………………… od godziny …………………do godziny …………………………….. pracy w godzinach nadliczbowych.

Wykonywanie tej pracy jest konieczne ze względu na: …………………………………………………………………………………………………….. (wskazanie uzasadnienia pracy w godzinach nadliczbowych – zgodnie  z art. 151 § 1KP)

                                                                                                                                                                                                                                                                            ………………………………………………………
                                                                                                                                                                                                                                                                                              podpis pracodawcy
 
Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2024-06-12
 • 5 min czytania

Przestój z winy pracodawcy w czasie zleconej pracy w nadgodzinach

Tworząc prawo ustawodawca stara się przewidzieć różne sytuacje, które mogą wystąpić w relacjach społecznych, w tym także tych związanych z zatrudnieniem pracowników.

 • 2024-04-09
 • 4 min czytania

Zadaniowy system czasu pracy – ogólne zasady

Ze względu na rodzaj czy też system organizacji czasu pracy nie zawsze można określić przedział czasu, w którym powinna zostać ona wykonana. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość ustalenia czasu pracy za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez pracownika lub grupę pracowników. (Art. 140 K.P.)

 • 2024-03-25
 • 3 min czytania

Dopełnienie czy nadgodzina

Czy czasami masz wątpliwości jak zakwalifikować godziny pracy pracownika niepełnotetatowego?

 • 2024-03-13
 • 3 min czytania

Problematyczny odpoczynek tygodniowy

Czy zdarzyło Ci się, że chcąc zaplanować odpoczynek tygodniowy zgodnie z przepisami tak, aby przypadał na niedzielę okazywało się, że nie jest to możliwe? Jeśli tak, to zaraz dowiesz się kiedy tak się może zdarzyć i skąd ten kłopot.

 • 2024-03-11
 • 4 min czytania

Dyżur – wybrane zagadnienia

Dyżur jako jedna z form pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, został uregulowany w Kodeksie pracy w rozdziale V „Praca w godzinach nadliczbowych”.

 • 2024-03-04
 • 6 min czytania

Podróż służbowa – miejsce świadczenia pracy

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych, choć wydaje się rzeczą prostą, niekiedy sprawia, że rodzą się związane z wyjazdem wątpliwości, np.: czy dany wyjazd jest wyjazdem służbowym?