Czas pracy w ujęciu formalno-prawnym

Czas pracy uregulowany jest w wielu zróżnicowanych hierarchicznie aktach prawnych. Głównym źródłem przepisów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy jest szósty dział ustawy z dnia 26 czerwca z 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2015-02-24

Czas pracy uregulowany jest w wielu zróżnicowanych hierarchicznie aktach prawnych.

Głównym źródłem przepisów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy jest szósty dział ustawy z dnia 26 czerwca z 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami. Przepisy Kodeksu pracy mają zastosowanie do ogółu pracowników.

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej (np. umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy agencyjnej), przepisy ustawy nie będą miały zastosowania. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy u pracodawcy obowiązuje układ zbiorowy pracy, który zawiera postanowienie o obowiązywaniu wobec zleceniobiorców przepisów o czasie pracy. Poza tym wyłączeniem wobec wszystkich pracowników obowiązują następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy[1],
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy[2].

Czas pracy niektórych grup pracowników uregulowany został w odrębnych ustawach, zwanych pragmatykami służbowymi. W takich przypadkach zastosowanie mają przepisy odpowiedniej ustawy. Jeśli w stosunku do jakiegoś zagadnienia nie istnieje odpowiednia regulacja, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.

W stosunku do niektórych grup pracowników, czas pracy regulują w sposób szczególny:

 • „Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych” (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
 • „Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej” (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.),
 • „Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela” (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.),
 • „Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych” (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.),
 • „Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców” (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 879),
 • „Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.” ( U. 2008 nr 227 poz. 1505 z późn. zm.).

Uzupełnieniem wyżej wymienionych regulacji prawnych są przepisy wewnątrzzakładowe umożliwiające dostosowanie reguł do sytuacji organizacji. Należą do nich wcześniej wspomniane układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, obwieszczenia, regulaminy i statuty. Z punktu widzenia regulacji problematyki zarządzania czasem pracy najistotniejsze znaczenie mają regulaminy pracy (obwieszczenia w przypadku pracodawcy zatrudniającego do 20 pracowników). Zgodnie z art. 1041 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy regulamin pracy powinien określać systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe czasu pracy przyjęte w organizacji.

 

Autor: Malwina Grützmacher

 

[1] Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.).

 

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2024-06-12
 • 5 min czytania

Przestój z winy pracodawcy w czasie zleconej pracy w nadgodzinach

Tworząc prawo ustawodawca stara się przewidzieć różne sytuacje, które mogą wystąpić w relacjach społecznych, w tym także tych związanych z zatrudnieniem pracowników.

 • 2024-04-09
 • 4 min czytania

Zadaniowy system czasu pracy – ogólne zasady

Ze względu na rodzaj czy też system organizacji czasu pracy nie zawsze można określić przedział czasu, w którym powinna zostać ona wykonana. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość ustalenia czasu pracy za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez pracownika lub grupę pracowników. (Art. 140 K.P.)

 • 2024-03-25
 • 3 min czytania

Dopełnienie czy nadgodzina

Czy czasami masz wątpliwości jak zakwalifikować godziny pracy pracownika niepełnotetatowego?

 • 2024-03-13
 • 3 min czytania

Problematyczny odpoczynek tygodniowy

Czy zdarzyło Ci się, że chcąc zaplanować odpoczynek tygodniowy zgodnie z przepisami tak, aby przypadał na niedzielę okazywało się, że nie jest to możliwe? Jeśli tak, to zaraz dowiesz się kiedy tak się może zdarzyć i skąd ten kłopot.

 • 2024-03-11
 • 4 min czytania

Dyżur – wybrane zagadnienia

Dyżur jako jedna z form pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, został uregulowany w Kodeksie pracy w rozdziale V „Praca w godzinach nadliczbowych”.

 • 2024-03-04
 • 6 min czytania

Podróż służbowa – miejsce świadczenia pracy

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych, choć wydaje się rzeczą prostą, niekiedy sprawia, że rodzą się związane z wyjazdem wątpliwości, np.: czy dany wyjazd jest wyjazdem służbowym?