Czas pracy, czyli kiedy mamy do czynienia z czasem pracy

Zgodnie z art. 128 Kodeksu pracy, czas pracy, to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania. W związku z powyższą definicją, czas pracy nie jest jedynie czasem rzeczywiście wykonywanej przez pracownika pracy. Należy zwrócić uwagę, iż…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2016-04-01

Zgodnie z art. 128 Kodeksu pracy, czas pracy, to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania. W związku z powyższą definicją, czas pracy nie jest jedynie czasem rzeczywiście wykonywanej przez pracownika pracy. Należy zwrócić uwagę, iż na definicję tę składają się dwa elementy: pozostawanie w dyspozycji oraz miejsce wykonywania pracy.

Pojęcie pozostawania w dyspozycji pracodawcy jest bardzo szerokim i ogólnym pojęciem, które nie do końca zostało określone w ustawie. Art. 22 §1 „Kodeksu pracy” określa, iż pracownik poprzez nawiązanie stosunku pracy zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Z zapisu tego wynika, iż zarazem czas efektywnego świadczenia jak i nieświadczenia przez pracownika pracy (np. z powodu czekania na jej przydzielenie) zalicza się do czasu pracy, pod warunkiem, że pracownik rzeczywiście jest gotów do wykonywania tej pracy. W tym celu pracownik musi pozostawać w dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy bądź tez innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Pracownik nie pozostaje więc w dyspozycji pracodawcy wówczas, gdy nie znajduje się w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu (nie musi być to zakład pracy). Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy łączy się również z fizyczną oraz psychiczną gotowością do świadczenia pracy. Dlatego też pracownik, który np. z powodu nadużycia alkoholu nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków nie znajduje się w dyspozycji pracodawcy. Ponadto należy pamiętać, iż do czasu pracy wliczają się nie tylko czynności bezpośrednio związane z wykonywanie pracy, ale również czynności, które pracownik musi wykonać przed rozpoczęciem pracy, np. przygotowanie stanowiska pracy, przekazanie go kolejnej osobie przejmującej zmianę czy też przekazanie niezbędnych informacji. Czynności te należą do podstawowych obowiązków pracownika i są wliczane do czasu pracy. Z kolei jeśli chodzi np. o czas przebrania się w ubrania robocze brak jest wyraźnych wskazówek w przepisach. Niemniej jednak zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy czas przebierania się jest czasem pracy. Tworząc przepisy wewnątrzzakładowe warto mieć na to na uwadze, aby w przypadku kontroli nie zostać posądzonym o łamanie przepisów dotyczących czasu pracy.

Dyżur to nie czas pracy.

Wyjątek od zasady stanowi dyżur pracowniczy. Dyżur to nie czas pracy pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy. Dyżur można pełnić w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a więc również w domu. Dyżuru zasadniczo nie wlicza się do czasu pracy. Istotą dyżuru jest to, iż pracownik nie wykonując pracy oczekuje na zdarzenia, które będą wiązały się z koniecznością jej wykonywania (np. awarię). W związku z tym czas dyżuru wlicza się do czasu pracy tylko wtedy, gdy pracownik rzeczywiście wykonał pracę w jego trakcie.

Przestój to nie czas pracy.

Poza tym do czasu pracy wlicza się również okres przestoju. Zgodnie z art. 81 Kodeksu pracy z przestojem mamy do czynienia w przypadku gdy pracownik, mimo iż jest gotowy do wykonywania pracy nie wykonuje jej wskutek zaistniałych przeszkód. Jak wiadomo przeszkoda może pojawić się wskutek okoliczności leżących po stronie pracodawcy (brak materiałów) lub pracownika (zepsuł maszynę). Ma to istotne znaczenie. Jeżeli przestój powstał z przyczyn dotyczących pracodawcy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli zaś przestój powstał z winy pracownika – wynagrodzenie nie przysługuje.

Podróż służbowa to nie zawsze czas pracy.

Szczególnym przypadkiem pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy jest podróż służbowa polegająca na wykonywaniu przez pracownika pracy poza miejscowością, w której usytuowana jest siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem wykonywania pracy. Co do zasady podróż służbowa nie wlicza się do czasu pracy. Czas podróży służbowej wliczany jest do czasu pracy jedynie w przypadku, gdy przypada w godzinach pracy pracownika. Należy za to pamiętać, iż czas prowadzenia samochodu służbowego w celu przewiezienia innych pracowników w miejsce wykonywania zadania jest czasem pracy, ale tylko dla osoby prowadzącej samochód. Z kolei stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach w ramach uzgodnionego rodzaju pracy nie jest podróżną służbową (np. przedstawiciel handlowy).

Przerwy też czasem zaliczamy do czasu pracy.

Jak już wspomniano powyżej, do czasu pracy wliczany jest nie tylko czas faktycznego wykonywania pracy, ale również inne czynności niezwiązane z wykonywaniem poleceń pracodawcy, są to:

 • 15-minutowe przerwy w pracy, w przypadku kiedy dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin (art. 134 Kodeksu pracy),
 • przerwa na karmienie piersią (art. 187 Kodeksu pracy),
 • czas nauki w przypadku pracownika młodocianego (art. 202 § 3 Kodeksu pracy),
 • 30-minutowa przerwa w przypadku pracownika młodocianego, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 4,5 godziny (art. 202 § 31 Kodeksu pracy),
 • przerwa wynikająca z obowiązku skrócenia czasu pracy w przypadku pracowników świadczących pracę w warunkach szczególnie uciążliwych czy też szczególnie szkodliwych dla zdrowia oraz w przypadku pracy monotonnej,
 • czas szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 3 Kodeksu pracy),
 • czas nie wykonywania pracy wynikający z obowiązku przeprowadzenia badań profilaktycznych (art. 229 § 3 kodeksu pracy),
 • 5-minutowa przerwa po każdej kolejnej godzinie pracy przed komputerem,
 • przerwa na gimnastykę lub wypoczynek – w przypadku pracowników niepełnosprawnych.

Nie wlicza się do czasu pracy z kolei przerwy w pracy, która wynika z zastosowania przerywanego systemu czasu pracy, o którym będzie jeszcze mowa, jak również ewentualnych 60-minutowej przerwy (tzw. przerwa lunchowa) wprowadzonej przez pracodawcę. Do czasu pracy niewliczane też są okresy usprawiedliwionej nieobecności i zwolnień od pracy. Okresy te są odejmowane od wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.

We wszystkich przepisach regulujących czas pracy w Polsce – poczynając od ustawy z 1919 roku o czasie pracy i kończąc na dziale VI Kodeksu pracy – brak wielu definicji dotyczących organizacji i zarządzania czasem pracy. Stąd też konieczność zwrócenia uwagi na poszczególne narzędzia zarządzania czasem pracy, ponieważ kluczem do właściwego stosowania przepisów i efektywnego zarządzania czasem pracy jest wyjaśnienie podstawowych pojęć oraz konsekwentne ich stosowanie.

Autor: Malwina Grützmacher

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…