Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przy pokrywających się okresach pracy i nauki?

Wyliczenie stażu pracy przy nakładającym się okresie pracy i nauki to nie lada wyzwanie nawet dla doświadczonego kadrowca. Ostatni wpis dotyczył tego jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przy niepokrywających się ze sobą okresach pracy i nauki. A dzisiaj o tym jak poprawnie ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, gdy okresy…

Autor publikacji:
Mariusz

Data publikacji:
2020-04-07

Wyliczenie stażu pracy przy nakładającym się okresie pracy i nauki to nie lada wyzwanie nawet dla doświadczonego kadrowca. Ostatni wpis dotyczył tego jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przy niepokrywających się ze sobą okresach pracy i nauki. A dzisiaj o tym jak poprawnie ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, gdy okresy pracy i nauki częściowo pokrywają się ze sobą.

Case study

Pracownik ukończył 4 letnie liceum zawodowe

Studiował w okresie od 01-02 2012 do 17-02-2017

Był zatrudniony  u poprzednich pracodawców:

 • od  01-04-2011  do 07-01-2012
 • od  17-01-2012  do 31-12-2013
 • od  17-05-2014  do 12-12-2015
 • od  05-04-2016  do  10-12-2016

Data zatrudnienia w bieżącym zakładzie pracy 12-12-2016.

Rozwiązanie:

W przedstawionym przykładzie mamy do czynienia z pokrywającymi się ze sobą okresami pracy i nauki.

Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

W tym celu musimy porównać, czy korzystniejsze będzie dla pracownika zaliczenie okresu nauki w szkole niższego szczebla oraz okresów pracy po ukończeniu danego poziomu wykształcenia, czy może korzystniejsze będzie zaliczenie okresu nauki w szkole wyższego szczebla oraz okresów pracy niepokrywających się z okresem nauki.    

Wariant I   liceum + zatrudnienie

Obliczamy pierwszy okres pracy:

  2012 01 07
2011 04 01
  0000 09 06

Obliczamy drugi okres pracy:

  2013 12 31
2012 01 17
=
 0001 11 14

Obliczamy trzeci okres pracy:

  2015 12 12
2014 05 17
=
0001 06 25

Obliczamy czwarty okres pracy:

  2016 12 10
2016 04 05
= 0000 08 05

Obliczamy łączny staż pracy: 

  0 09 06 pierwsza praca
  1 11 14 druga praca
  1 06 25 trzecia praca
  0 08 05 czwarta praca
 + 4 00 00 liceum
 = 8 11 20 Łączny staż do urlopu

Obliczamy, kiedy pracownik nabędzie prawo do urlopu w wyższym wymiarze:

  2016 12 12 Data zatrudnienia
8 11 20 Łączny staż do urlopu
=
2007 12 22 Ustalamy datę „0”
+ 10      
=
2017 12 22 Data nabycia prawa do urlopu w wymiarze 26 dni

W tym wariancie Pracownik nabędzie prawo do urlopu w wymiarze 26 dni 22.12.2017 r.

Wariant II studia + zatrudnienie nie pokrywające się ze studiami

W tym wariancie, wyliczając staż pracy do urlopu wypoczynkowego, uwzględniamy okres studiów oraz okresy pracy niepokrywające się ze studiami.

Poniższy diagram ilustruje poszczególne okresy pracy i ich pokrycie się ze studiami.

Obliczamy pierwszy okres pracy, który nie pokrywa się ze studiami:

  2012 01 07
2011 04 01
= 0 09 06

Obliczamy drugi okres pracy, w części nie pokrywającej się ze studiami:

  2012 01 31
2012 01 17
= 0 0 14

Trzeci oraz czwarty okres pracy pomijamy ponieważ w całości pokrywają się ze studiami.

Obliczamy łączny staż pracy: 

  0 09 06 pierwsza praca
  0 0 14 druga praca
 + 8 00 00 studia
 = 8 09 20 Łączny staż do urlopu

Obliczamy, kiedy pracownik nabędzie prawo do urlopu w wyższym wymiarze:

W tym przypadku datę „0″ obliczamy na dzień po zakończeniu studiów, a nie na dzień zatrudnienia, ponieważ pracownik staje się absolwentem wyższej uczelni już jako nasz pracownik.

W związku tym, że okres pracy w bieżącym zakładzie pracy oraz okres studiów pokrywają się ze sobą, do stażu pracy zaliczamy albo okres pracy, albo okres nauki (w części pokrywającej się) w zależności od tego co jest dla pracownika korzystniejsze.

  2017 02 18 Dzień po ukończeniu studiów
8 09 20 Łączny staż do urlopu
=
2008 04 28 Ustalamy datę „0”
+ 10      
= 2018 04 28 Data nabycia  prawa do urlopu w wymiarze 26 dni

W tym wariancie Pracownik nabędzie prawo do urlopu w wymiarze 26 dni 28.04.2018 r.

W przedstawionym przykładzie korzystniejszy dla pracownika jest wariant I, czyli zaliczenie do stażu pracy wszystkich okresów pracy okresu ukończonej nauki w szkole niższego szczebla.

Pracownik nabędzie prawo do urlopu w wymiarze 26 dni 22.12.2017 r.

Autor publikacji:
Mariusz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…