Podstawowy system czasu pracy – wady i zalety

Podstawowy system czasu pracy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy może być stosowany wobec wszystkich pracowników, a jego zastosowanie nie musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami. Podstawowy system czasu pracy został uregulowany w art. 129 „Kodeksu pracy”. W systemie tym czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę oraz średnio…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2015-05-09

Podstawowy system czasu pracy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy może być stosowany wobec wszystkich pracowników, a jego zastosowanie nie musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami.

Podstawowy system czasu pracy został uregulowany w art. 129 „Kodeksu pracy”. W systemie tym czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę oraz średnio 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, który co do zasady nie powinien przekraczać 4 miesięcy. Cechami charakterystycznymi tego systemu są zatem stała norma dobowa (8 godzin) oraz przeciętna norma tygodniowa (40 godzin). Praca przekraczająca 8 godzin na dobę oznacza w tym systemie pracę w godzinach nadliczbowych, za którą przysługuje wynagrodzenie oraz dodatek lub czas wolny.

Jak już wspomniano okres rozliczeniowy w przypadku podstawowego systemu czasu pracy nie może przekraczać 4 miesięcy. W szczególnych przypadkach można go jednak nieco wydłużyć:

 • w hodowli, rolnictwie, przy pilnowaniu mienia oraz ochronie osób – okres rozliczeniowy można wydłużyć do 6 miesięcy,
 • w przypadku gdy praca dotyczy powyższych kategorii, a wydłużenie okresu rozliczeniowego umotywowane jest niekonwencjonalnymi warunkami organizacyjnymi czy też technicznymi wpływającymi na przebieg procesu pracy, wówczas okres rozliczeniowy można wydłużyć do 12 miesięcy .

Zaletą tego systemu jest fakt, iż umożliwia on uelastycznienie czasu pracy w ramach przeciętnie 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy. Dopuszczalne jest w tym przypadku stosowanie rozkładu czasu pracy przewidującego pracę przez więcej jak 5 dni w tygodniu ustalając równocześnie odpowiednio mniejszą liczbę dni pracy w innym tygodniu okresu rozliczeniowego. Oczywiście należy wówczas pamiętać o zachowaniu niezbędnej liczbie dni wolnych. W związku z powyższym pracodawca ma możliwość elastycznego ustalania harmonogramów zgodnie z zapotrzebowaniem na prace. Przykładowo w jednym z tygodni okresu rozliczeniowego może tak zaplanować czas pracy pracownika, że będzie świadczył on pracę przez 6 dni, natomiast w innym zaplanuje odpowiednio 4 dni pracy. Istotne jest jednak, aby taki sposób planowania czasu pracy obejmował cały okres rozliczeniowy a wszelkie ustalenia odnośnie zaplanowania czasu pracy powinny zostać podane do wiadomości pracownika przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego. Ważne, aby średnio w tygodniu pracownikowi przypadały dwa dni wolne od pracy.

 

Autor: Malwina Grützmacher

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…