Praca w ruchu ciągłym

Zastosowanie systemu czasu pracy w ruchu ciągłym musi być uzasadnione koniecznością wykonywania pracy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w celu zachowania prawidłowego procesu produkcyjnego. Inną przesłanką zastosowania tego systemu jest konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności. Należy tu mieć na uwadze prace, których zaprzestanie mogłoby godzić…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2015-05-16

Zastosowanie systemu czasu pracy w ruchu ciągłym musi być uzasadnione koniecznością wykonywania pracy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w celu zachowania prawidłowego procesu produkcyjnego. Inną przesłanką zastosowania tego systemu jest konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności. Należy tu mieć na uwadze prace, których zaprzestanie mogłoby godzić w interes ludności (zakłady komunalne czy komunikacyjne).

Stosując system pracy w ruchu ciągłym pracodawca w niektórych tygodniach okresu rozliczeniowego może przedłużać jednego dnia dobowy wymiar czasu pracy pracowników objętych tym systemem do 12 godzin. Istotne jest, aby pamiętać, iż takie wydłużenie dopuszczalne jest jedynie w niektórych tygodniach okresu rozliczeniowego i możliwe jest tylko w jednym z dni w danym tygodniu. Zasadą w tym systemie jest zatrudnianie pracowników w 8 godzinnym dobowym wymiarze czasu pracy. Sytuacja, w której pracownik w ramach tego systemu wykonywałby pracę w jednym dniu każdego tygodnia po 12 godzin, jest zatem niedopuszczalna.

W stosunku do pracowników objętych systemem pracy w ruchu ciągłym przepisy przewidują szczególny sposób obliczania obowiązującego ich wymiaru czasu pracy. Aby obliczyć obowiązujący wymiar czasu pracy w tej sytuacji mnoży się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym okresie rozliczeniowym (wyłączając oczywiście niedziele, święta oraz dni wolne wynikające z W5) przez 8 godzin, a następnie dodaje się liczbę godzin odpowiadających przedłużonemu tygodniowemu wymiarowi czasu pracy. Jeśli chodzi o tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w ramach systemu pracy w ruchu ciągłym, może być on wydłużony do 43 godzin przeciętnie tygodniowo.

Mimo, iż w przypadku tego systemu przedłużenie czasu pracy nie jest traktowane jako praca w godzina nadliczbowych, to ze względu na regularne zwiększenie obciążenia pracą pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenia. W dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy za każdą godzinę powyżej 8 na dobę ustawodawca przyznaje takiemu pracownikowi dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 100%.

 

Autor: Malwina Grützmacher

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…