Równoważny system czasu pracy – zasady ogólne

Równoważny system czasu pracy może być stosowany w zakładach, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy oraz jej organizacją. System ten charakteryzuje się możliwością wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy pod warunkiem zrekompensowania tego wydłużenia poprzez odpowiednie skrócenie wymiaru czasu pracy innego dnia lub poprzez oddanie dodatkowych dni wolnych ponad…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2015-07-24

Równoważny system czasu pracy może być stosowany w zakładach, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy oraz jej organizacją. System ten charakteryzuje się możliwością wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy pod warunkiem zrekompensowania tego wydłużenia poprzez odpowiednie skrócenie wymiaru czasu pracy innego dnia lub poprzez oddanie dodatkowych dni wolnych ponad obowiązujący limit dni ustawowo wolnych oraz dni wolnych wynikających z zasady W5. Pracodawca ma możliwość planowania pracy w różnym wymiarze czasu pracy w poszczególnych dobach. Istotne jest aby nie przekroczyć przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (40 godzin) i obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym wymiaru czasu pracy.

Równoważny system czasu pracy występuje w trzech odmianach:

1. Podstawowy równoważny system czasu

2. Równoważny system czasu związany z praca przy dozorze urządzeń i w pogotowiu do pracy

3. Równoważny system czasu związany z praca przy przy pilnowaniu mienia i ochronie osób

Co do zasady okres rozliczeniowy w tym systemie powinien wynosić 1 miesiąc. Jednak w razie szczególnie uzasadnionych przypadków można go wydłużyć do 3 miesięcy, a nawet do 4 miesięcy w przypadku pracy zależnej od pory roku czy też warunków atmosferycznych – po uprzednim zawiadomieniu PIP.
Przy równoważnym systemie czasu pracy nie można zapominać o zasadzie przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Umożliwia to zastosowanie rozkładów czasu pracy przewidujących większą liczę dni pracy w ciągu tygodnia niż 5. Równocześnie należy jednak ustalić odpowiednio mniejszą liczbę dni pracy w kolejnych tygodniach danego okresu rozliczeniowego przy czym trzeba mieć na uwadze zachowanie gwarantowanej liczby dni wolnych od pracy. Taki system czasu pracy umożliwia pracodawcy elastyczne dopasowanie wymiaru czasu pracy zatrudnionych osób do potrzeb zakładu organizacji. Pracodawca, u którego przyjęty został równoważny system czasu pracy, tworząc harmonogram pracy na dany okres rozliczeniowy musi przewidzieć w jakich dniach będzie większe zapotrzebowanie na pracowników, a kiedy mniejsze. Należy pamiętać, iż harmonogram czasu pracy może być jedynie zmieniany w szczególnych okolicznościach, które powinny zostać wymienione w przepisach wewnątrzzakładowych. Dodatkowo ewentualne zmiany w harmonogramach muszą zostać dokonane w takim czasie,aby pracownicy mieli możliwość się z nimi zapoznać.

Ważne, aby pamiętać, iż w ramach równoważnego systemu czasu pracy przedłużanie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę jest możliwe, a nie obowiązkowe. Przepisy nie zabraniają bowiem zaplanowania pracy pracownikowi zatrudnionemu w tym systemie czasu pracy na mniejszą liczbę godzin. Jednakże w przypadku ciągłego zlecania pracy takiemu pracownikowi przez 8 godzin dziennie może być zakwestionowane przez Inspekcję Pracy, gdyż wskazywałoby to, że nie wcale nie istniały przesłanki do wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy .
Dobowy wymiar czasu pracy w ramach równoważnego systemu może być wydłużony maksymalnie do 16 godzin. Takie wydłużenie wymiaru jest dopuszczalne jedynie w przypadku pracy przy dozorze urządzeń lub częściowego pozostawania w pogotowiu do pracy. Wówczas okres rozliczeniowy nie może przekraczać 1 miesiąca. W takiej sytuacji, bezpośrednio po zakończeniu pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, niezależnie od odpoczynku tygodniowego pracownikowi przysługuje odpoczynek odpowiadający długości co najmniej liczbie przepracowanych godzin .
Z kolei w przypadku osób zatrudnionych przy pilnowaniu mienia, czy też ochronie osób, jak również pracowników straży pożarnej i służb ratowniczych, można stosować system równoważny czasu pracy dopuszczający przedłużenie wymiaru czasu pracy do 24 godzin na dobę .
Należy pamiętać, iż osobę świadczącą pracę w ramach równoważnego systemu czasu pracy obejmuje taka sama norma czasu pracy jak w przypadku pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy. Jego normy czasu pracy wynoszą 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

Autor: Malwina Grützmacher

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…