System pracy weekendowej – na co należy zwrócić szczególną uwagę

System pracy weekendowej polega na świadczeniu pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele oraz święta. W systemie tym istnieje możliwość wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, a okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż jeden miesiąc. Wprowadzenie systemu czasu pracy weekendowej może nastąpić…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2015-06-10

System pracy weekendowej polega na świadczeniu pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele oraz święta. W systemie tym istnieje możliwość wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, a okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż jeden miesiąc.

Wprowadzenie systemu czasu pracy weekendowej może nastąpić na pisemny wniosek pracownika, co oznacza, że ma on charakter indywidualny i ma być stosowany głównie ze względu na interes pracownika. Nie oznacza to jednak, iż pracodawca jest związany wnioskiem pracownika. Podobnie jak w przypadku systemu skróconego tygodnia pracy należy wyjść z założenia, iż pisemny wniosek jest propozycją warunków rokowań, a nie ofertą. System czasu pracy weekendowej wprowadzany jest na podstawie umowy o pracę.

Zatrudnienie pracownika w systemie weekendowym wiąże się z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasu pracy. Bowiem nawet w przypadku wydłużenia czasu pracy do 12 godzin we wszystkie weekendy i święta przypadające w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym liczba przepracowanych godzin będzie niższa od pełnego wymiaru czasu pracy przypadającego do przepracowania. W związku z tym pracodawcy nie opłaca się zatrudniać pracownika na pełen etat, ponieważ musiałby wypłacić również wynagrodzenie za godziny niedopracowane do pełnego wymiaru.

Przykład 1:

System pracy weekendowej- lipiec 2015

dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr
godz. 12 12 12 12 12 12
dzień 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz
godz. 12 12 12 12 12 12

W zaprezentowanym okresie rozliczeniowym pracownik przepracuje maksymalnie 13 dni * 12 godzin = 156 godzin

Pełen wymiar czasu pracy wynosi (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) = 184 godzin pracy

Co oznacza, że optymalnym wymiarem czasu pracy byłby w tej sytuacji wymiar  5/6 etatu, który umożliwiłby przepracowanie 153 godzin i 20 minut. tzn., że jednego dnia pracownik musiałby pracować 40 minut krócej.

Przykład 2:

Harmonogram w systemie pracy weekendowej pracownika zatrudnionego w wymiarze czasu pracy ¾ etatu w miesiącu, w którym pełen wymiar czasu pracy wynosi 176 godzin. Wymiar czasu pracy proporcjonalny do wymiaru zatrudnienia wynosi 132 godziny.

 

dzień 1 2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn
godz. 12  12  12 12  12  12
dzień 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt
godz. 12  12  12 12  12  12

Nie zapomnij, że:

W przypadku zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy pond ustalony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

Systemu pracy weekendowej, z zastosowaniem przedłużonego 12 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, nie wprowadzimy w odniesieniu do pracowników, którym przepisy prawa pracy uniemożliwiają pracę w podwyższonym dobowym wymiarze czasu pracy, należą do nich:

 • pracownicy młodociani,
 • pracownice w ciąży,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • pracownicy niepełnosprawni
 • pracownicy opiekujących się dziećmi w wieku do lat 4 bez ich zgody.

Autor: Monika Smulewicz

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…