System przerywanego czasu pracy

Istotą tego systemu jest występowanie w ciągu dnia dwóch okresów, w ciągu których pracownik świadczy pracę i pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Przerwa w pracy, podczas której osoba zatrudniona swobodnie dysponuje swoim czasem nie może być dłuższa jak 5 godzin. Przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy natomiast…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2015-06-26

Istotą tego systemu jest występowanie w ciągu dnia dwóch okresów, w ciągu których pracownik świadczy pracę i pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Przerwa w pracy, podczas której osoba zatrudniona swobodnie dysponuje swoim czasem nie może być dłuższa jak 5 godzin. Przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy natomiast przysługuje za nią wynagrodzenie wynoszące połowę wynagrodzenia należnego za czas przestoju .
System ten stanowi wyjątek od zasady, która mówi, iż nie można po raz kolejny rozpocząć pracy w tej samej dobie pracowniczej. W pozostałych przypadkach pracodawca może jedynie wprowadzić godzinną przerwę, która nie jest wliczana do czasu pracy i nie można jej wydłużyć .
Art. 139 „Kodeksu pracy” przewiduje możliwość zastosowania systemu przerywanego czasu pracy w uzasadnionych rodzajem pracy czy też jej organizacja przypadkach. Natomiast o tym czy dany rodzaj pracy czy też jej organizacja spełniają przesłanki do wprowadzenia przerywanego systemu czasu pracy decydują strony układu zbiorowego pracy albo pracodawca i zakładowa organizacja związkowa czy też sam pracodawca – jako podmiot wydający regulamin pracy czy też obwieszczenie o czasie pracy. Swobodna ocena zasadności wprowadzenia tego systemu jest jednak ograniczona. Przesłanki muszą być obiektywne i względnie trwałe .
Należy zwrócić uwagę, iż system przerywanego czasu pracy jest systemem pomocniczym i nie może występować samodzielnie. W art. 139 § 2 „Kodeksu pracy” wymienione zostały systemy, w ramach których nie można wprowadzić przerywanego czasu pracy. Należą do nich wszystkie systemy dopuszczające przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy ponad 8 godzin ( tj. systemy równoważnego czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy, system pracy w ruchu ciągły, system pracy weekendowe) .
Przerywany system czasu pracy można zastosować jedynie według ustalonego z góry rozkładu czasu pracy. Dlatego tez taki rozkład powinien przewidywać nie tylko w jakich dniach i w jakim wymiarze świadczona będzie praca przez pracownika, ale także, w których dniach i w jakim wymiarze będzie korzystać z przerwy w pracy. Nie ma tez obowiązku planowania przerwy w każdym dniu okresu rozliczeniowego. Nie ma przeciwwskazań, aby przerwa w pracy była stosowana jedynie w niektórych dniach tego okresu, czy tez aby była różnej długości. Istotne bowiem jest, żeby planować dziennie wyłącznie jedną przerwę nie dłuższą niż 5 godzin. Nie można udzielić pracownikowi więcej jak jedna przerwę nawet jeśli łączny czas trwania tych przerw nie przekroczy limitu 5 godzin.

Autor: Malwina Grützmacher

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…