System skróconego czasu pracy

Art. 145 „Kodeksu pracy” dopuszcza możliwość skrócenia norm czasu pracy tj. 8 godzinnej dobowej normy oraz przeciętnej 40-godzinnej normy tygodniowej. Do przesłanek stosowania skróconego systemu czasu pracy zaliczamy: szczególnie uciążliwe lub szczególnie szkodliwe dla zdrowia warunki pracy oraz prace monotonne czy też prace wykonywane w ustalonym z góry…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2015-07-02

Art. 145 „Kodeksu pracy” dopuszcza możliwość skrócenia norm czasu pracy tj. 8 godzinnej dobowej normy oraz przeciętnej 40-godzinnej normy tygodniowej. Do przesłanek stosowania skróconego systemu czasu pracy zaliczamy: szczególnie uciążliwe lub szczególnie szkodliwe dla zdrowia warunki pracy oraz prace monotonne czy też prace wykonywane w ustalonym z góry tempie. Ustalają, czy warunki określonej pracy są szczególne uciążliwe, należy zwrócić uwagę, czy ujemnie oddziałują one na stan psychofizyczny człowieka, czy praca ta wymaga szczególnej koncentracji, wykonywania żmudnych i męczących czynności. Natomiast podczas ustalania szczególnej szkodliwości danej pracy należy zwrócić uwagę, czy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia pracownika. W tym przypadku pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Z kolei do prac monotonnych zalicza się prace jednostajne, które polegają na wykonywaniu tych samych czynności. Wywołują one stan znużenia i zmęczenia. Natomiast praca wykonywana w ustalonym z góry tempie, to praca, na której rytm człowiek nie ma wpływu (np. praca przy taśmie produkcyjnej sterowanej komputerowo) .
Skrócenie czasu pracy w takich przypadkach może polegać na obniżeniu normy czasu pracy dobowej lub tygodniowej, albo na wprowadzeniu odpowiednich przerw w pracy, które wliczane są do czasu pracy. Przepis ten nie reguluje jednak długości okresu rozliczeniowego, w ramach którego może być stosowany omawiany system czasu pracy, co oznacza zgodnie z art. 129 „Kodeksu pracy”, iż okres rozliczeniowy nie może przekraczać 4 miesięcy .
W wyżej wymienionym podrozdziale można zauważyć, iż „Kodeks pracy” przewiduje wachlarz systemów czasu pracy. Ważną kwestią w zarządzaniu czasem pracy jest dokonanie optymalnego wyboru określonego systemu. Przed dokonaniem takiego wyboru należy się zastanowić nad rodzajem i charakterem wykonywanej pracy. Przy czym należy również pamiętać, iż w przypadku, gdy czas pracy konkretnej grupy zawodowej regulują przepisy szczególne, wyżej wymienione systemy czasu pracy można zastosować tylko wówczas, jeśli  szczególne przepisy to dopuszczają. Dlatego też w celu efektywnego zarządzania czasem pracy pracowników warto dokładnie zapoznać się z dopuszczalnymi systemami czasu pracy. Podsumowując należy podkreślić również, że system czasu pracy powinien być określony w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub obwieszczeniu jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników. W przypadku braku uregulowań w aktach wewnątrzzakładowych czy też w umowach o pracę w zakładzie pracy obowiązuje podstawowy system czasu pracy.

Autor: Malwina Grützmacher

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…