Tydzień pracowniczy w rozumieniu przepisów dotyczących czasu pracy

Na potrzeby zarządzania czasem pracy w Kodeksie pracy zdefiniowano pojęcie tygodnia pracowniczego. Przez tydzień pracowniczy należy zawsze rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych. Początek tygodnia pracowniczego przypada na pierwszy dzień przyjętego okresu rozliczeniowego, w związku z czym bardzo rzadko tydzień taki pokrywa się z tradycyjnym tygodniem kalendarzowym. Brak jednak…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2015-04-17

Na potrzeby zarządzania czasem pracy w Kodeksie pracy zdefiniowano pojęcie tygodnia pracowniczego. Przez tydzień pracowniczy należy zawsze rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych. Początek tygodnia pracowniczego przypada na pierwszy dzień przyjętego okresu rozliczeniowego, w związku z czym bardzo rzadko tydzień taki pokrywa się z tradycyjnym tygodniem kalendarzowym. Brak jednak uregulowań co do godziny rozpoczęcia tygodnia pracowniczego. Przyjmuje się, że rozpoczyna się on o 0.00 pierwszego dnia ustalonego u pracodawcy okresu rozliczeniowego .

W ramach tygodnia pracowniczego rozliczamy między innymi dzień wolny od pracy wynikający z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (tzw. W5). Pracodawca może zaplanować pracę pracownikowi przeciętnie 5 dni w tygodniu i musi mu zapewnić w tygodniu średnio 2 dni wolne w okresie rozliczeniowym – jeden dzień wolny z tytułu niedzieli oraz jeden dzień wolny z tytułu W5. Ten drugi co do zasady powinien przypadać w każdym z tygodni okresu rozliczeniowego. Zasada przeciętności ma jednak to do siebie, iż pracownik w jednym tygodniu może pracować 6 dni w ciągu tygodnia pracowniczego, natomiast w innych odpowiednio mniej. Istotne jest, aby na koniec okresu rozliczeniowego liczba dni i godzin pracy nie była większa od obowiązuj ego w okresie rozliczeniowym wymiary czasu pracy oraz żeby pracownikowi zapewnić odpowiednią liczbę wolnych dni. Poza tym termin tygodnia pracowniczego jest niezbędny przy określeniu nadgodzin średniotygodniowych, które powstają z tytułu przekroczenia wspomnianej wcześniej normy tygodniowej (przekroczenie przeciętnie 40 godzin tygodniowo). Godziny średniotygodniowe w praktyce powstają jeżeli pracownik świadczył pracę w dniu wolnym wynikającym z jego rozkładu pracy i w zamian nie otrzymał innego dnia wolnego w okresie rozliczeniowym . Tydzień pracowniczy odgrywa również istotna rolę podczas ustalania odpoczynku tygodniowego, który obejmuje co najmniej 35 następujących po sobie godzin wolnych od pracy. Odpoczynek tygodniowy jest zatem wydłużonym o 24 godziny odpoczynkiem dobowym, ponieważ udzielany jest zawsze po odpoczynku dobowym poprzez dodanie do niego 24 kolejnych godzin .

Autor: Malwina Grützmacher

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…