Tygodniowy odpoczynek – to gwarancja 35 godzin odpoczynku w każdym tygodniu pracy

Tygodniowy odpoczynek – zgodnie z KP w każdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Omawiane 35 godzin zawierają już w sobie 11 godzin wypoczynku dobowego, tak więc pracodawca nie musi kumulować tych okresów. Również w tym przypadku dyżuru nie wlicza się do okresu…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2015-03-07

Tygodniowy odpoczynek – zgodnie z KP w każdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Omawiane 35 godzin zawierają już w sobie 11 godzin wypoczynku dobowego, tak więc pracodawca nie musi kumulować tych okresów. Również w tym przypadku dyżuru nie wlicza się do okresu odpoczynku.

Tygodniowa norma wypoczynku może zostać obniżona do 24 godzin w przypadku:

 • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
 • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
 • gdy jest to wynikiem przejścia pracownika na inną zmianę, zgodnie z rozkładem pracy zmianowej.

Odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę. Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Jeżeli praca w niedzielę zgodnie z odrębnymi przepisami jest dozwolona, odpoczynek może przypadać w innym dniu niż niedziela.

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia pracownikowi zarówno odpoczynku dobowego jak i tygodniowego maksymalne zaangażowanie pracownika może kształtować się następująco:

DT Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
DM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
GP 8-16 8-16 8-16 8-16 8-16    
DP 8-8 8-8 8-8 8-8 8-8    
MCDP w DP 16-21 16-21 16-21 16-21 16-21 8-21  

Legenda:

DT – dzień tygodnia

DM – dzień miesiąca

GP – godziny pracy

DP – doba pracownicza

MCDP w DP – maksymalny czas dyspozycji pracownika w dobie pracowniczej    

W przedstawionym przykładzie pracownik pracujący zgodnie z rozkładem czasu pracy poniedziałek –piątek ( 8-16) może być zaangażowany w dyżur w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 16-21. Dodatkowo może mieć zlecony dyżur w sobotę w godz. 8-21. Taka organizacja pracy zapewni zachowanie prawa pracownika do odpoczynku zarówno dobowego jak i tygodniowego.

Jeśli pracodawca chciałby zlecić pracownikowi dyżur zarówno w sobotę jak i w niedzielę musi pamiętać o tym aby odpoczynek tygodniowy zapewnić w innym dniu np. w poniedziałek tak jak przedstawia to poniższy przykład:

 

DT Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
DM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
GP   8-16 8-16 8-16 8-16    
DP   8-8 8-8 8-8 8-8    
MCDP w DP   16-21 16-21 16-21 16-21 8-21 8-21

Legenda:

DT – dzień tygodnia

DM – dzień miesiąca

GP – godziny pracy

DP – doba pracownicza

MCDP w DP – maksymalny czas dyspozycji pracownika w dobie pracowniczej      

Aby wyeliminować przestój, czyli godziny niedopracowane ( w sytuacji gdyby w trakcie dyżuru nie wystąpiła konieczność wykonywania pracy) najlepszym rozwiązaniem byłoby zaplanowanie pracownikowi 8 godzin pracy w sobotę:

 

DT Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
DM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
GP   8-16 8-16 8-16 8-16 8-16
DP   8-8 8-8 8-8 8-8 8-8  
MCDP w DP   16-21 16-21 16-21 16-21 16-21 8-21

Legenda:

DT – dzień tygodnia

DM – dzień miesiąca

GP – godziny pracy

DP – doba pracownicza

MCDP w DP – maksymalny czas dyspozycji pracownika w dobie pracowniczej     

Jeśli jednak konieczność wykonywania pracy w trakcie dyżuru wystąpi należy pamiętać, iż czas wykonywania pracy w trakcie dyżuru może spowodować wystąpienie godzin nadliczbowych, za które co do zasady należy pracownikowi zapłacić wynagrodzenie wraz z dodatkiem lub udzielić czasu wolnego.

Jeśli wypracowane w wyniku pełnienia dyżuru nadgodziny przypadać będą w dni robocze, pracownikowi, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia bądź czas wolny (chyba że nadgodziny wypadną w nocy, to w takim przypadku pracownikowi należeć się będzie 100% dodatek do wynagrodzenia). Jeżeli jednak dyżur, podczas którego pracownik będzie zobowiązany do wykonywania pracy, przypadnie w dzień wolny, będący dla niego dniem wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy lub w niedzielę albo w święto, za czas dyżuru przysługuje mu inny dzień wolny, a w razie braku porozumienia z pracodawcą w tym zakresie (lub w przypadku niedzieli lub święta w braku możliwości udzielenia pracownikowi dnia wolnego) dodatek w wysokości 100% za każdą godzinę pracy.

Autor: Monika Smulewicz

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…