Jakie okresy zaliczamy do stażu pracy ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego ?

Przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony m.in. od stażu pracy pracownika i wynosi on odpowiednio: 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony 10 lat i więcej Do okresu zatrudnienia w celu ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego zaliczamy: wszystkie poprzednio…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2017-02-24

Przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony m.in. od stażu pracy pracownika i wynosi on odpowiednio:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony 10 lat i więcej

Do okresu zatrudnienia w celu ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego zaliczamy:

 1. wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy,
 2. w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy zaliczeniu podlega również okresy nie zakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem stosunku pracy,
 3. okresy za które pracownik zachowuje prawo do odszkodowania w przypadku skróconego okresu wypowiedzenia, jeżeli pracownik nie podjął w tym czasie pracy,
 4. okresy pozostawania bez pracy, za który przyznano odszkodowanie pracownikowi przywróconemu do pracy,
 5. okresy urlopu wychowawczego,
 6. okresy urlopu bezpłatnego, którego udzielono pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy tymi pracodawcami,
 7. okres pobierania zasiłków i stypendiów dla bezrobotnych,
 8. okres zasadniczej, zawodowej i nadterminowej służby wojskowej
 9. okres pracy w policji, straży granicznej, straży pożarnej,
 10. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20.07.1990 r.)
 11. inne okresy, które w myśl ogólnie obowiązujących przepisów podlegają uwzględnieniu do stażu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze
 12. okresy ukończonej nauki w szkole:
 • zakończoną naukę w ZSZ w wymiarze przewidzianym programem nauczania, nie więcej jednak jak 3 lata
 • zakończoną naukę w średniej szkole zawodowej w wymiarze przewidzianym programem nauczania, nie więcej jednak jak 5 lat
 • zakończoną naukę w średniej szkole zawodowej dla absolwentów ZSZ w wymiarze 5 lat
 • zakończoną naukę w średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata
 • zakończoną naukę w szkole policealnej – 6 lat
 • ukończoną szkołę wyższą – 8 lat

Do okresu zatrudnienia, od którego uzależniony jest wymiar urlopu nie zaliczamy:

 • okresów pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
 • okresów prowadzenia działalności gospodarczej

Jeżeli jednak w tym samym czasie pracownik uczył się i pracował do stażu pracy zaliczymy okres pracy, albo okres nauki w części pokrywającej się, w zależności od tego który wariant jest dla pracownika korzystniejszy.

Zapamiętaj !

Uprawnienia pracownicze zawarte w ogólnie obowiązujących przepisach prawa pracy mają charakter uprawnień minimalnych. Pracodawca w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy może ustalić wyższy wymiar urlopu.

Już wkrótce kolejny wpis o tym jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika.

 

Opracowanie: Monika Smulewicz

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…