Zachowanie doby pracowniczej przy planowaniu czasu pracy

Jedną z podstawowych zasad poprawnego planowania i rozliczania czasu pracy jest zachowanie doby pracowniczej. Pojęcie doby pracowniczej zostało po raz pierwszy wprowadzone w „Ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców”. W Kodeksie pracy definicja ta pojawiła się dopiero po nowelizacji z listopada 2003 r..

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Data publikacji:
2016-04-09

Jedną z podstawowych zasad poprawnego planowania i rozliczania czasu pracy jest zachowanie doby pracowniczej. Pojęcie doby pracowniczej zostało po raz pierwszy wprowadzone w „Ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców”. W Kodeksie pracy definicja ta pojawiła się dopiero po nowelizacji z listopada 2003 r.. Zgodnie z art. 128 „Kodeksu pracy” przez dobę pracowniczą należy rozumieć 24 kolejne godziny od godziny rozpoczęcia pracy. Kodeksowe pojęcie doby nie jest tożsame z astronomiczną (kalendarzową) dobą, która trwa między godziną 0.00 i 24.00. Doba pracownicza może zaczynać się o różnych porach zależnie od tego, kiedy pracownik rozpoczął pracę. Istotną doby pracowniczej jest to, iż trwa 24 godziny od momentu rozpoczęcia pracy, z czego 8 godzin zawsze przypada na porę nocną, z kolei pozostałe na porę dzienną, w ramach której rozliczana jest dobowa norma czasu pracy. Wyżej przedstawione podejście zostało sformułowane wyłącznie na potrzeby zarządzania czasem pracy. W ramach doby pracowniczej określa się zachowanie norm oraz wymiarów czasu pracy, a w związku z tym także godziny nadliczbowe, prace w porze nocnej oraz zachowanie dobowego odpoczynku. Pojęcie to służy również do wyznaczania granic dnia wolnego, który należy rozumieć przez kolejne 24 godziny wolne od pracy, które przepadają dopiero po zakończeniu danej doby pracowniczej.

W związku z powyższym pracodawca planując czas pracy swoich pracowników może wyznaczyć pracę w kolejnym dniu kalendarzowym dopiero po upływie 24 godzin od momentu rozpoczęcia pracy w poprzednim dniu. W przeciwnym razie doszłoby do planowania pracy w godzinach nadliczbowych, które mogą wystąpić jedynie w niezaplanowanych wcześniej sytuacjach (np. w razie szczególnej potrzeby pracodawcy). Dodatkowo podczas sporządzania rozkładu czasu pracy należy zwrócić uwagę, aby w jednej dobie pracownik nie rozpoczął dwukrotnie pracy (wyjątkiem jest przerywany system czasu pracy).

Przykładowo, jeżeli pracownik w pierwszym tygodniu przyjętego okresu rozliczeniowego rozpocznie prace na pierwszej zmianie o godzinie 6.00. i będzie świadczył pracę przez 8 godzin, dobra pracownicza tej osoby skończy się odpowiednio kolejnego dnia o godzinie 6.00. Jeśli jednak tego drugiego dnia na wniosek pracodawcy przyjdzie do pracy o 4.00 rano, doba pracownicza zostanie naruszona. W ten sposób pracownik w pierwszej dobie okresu rozliczeniowego przepracuje 10 godzin, z kolei w drugiej – 4 godziny. Praca przez dwie dodatkowe godziny w pierwszej dobie okresu rozliczeniowego będzie mieć charakter pracy w godzinach nadliczbowych w związku z przekroczeniem dobowej normy czasu pracy.

Termin doby pracowniczej powiązany jest z dobowym odpoczynkiem, który zapewniony jest w art. 132 Kodeksu pracy i wynosi co najmniej 11 godzin na dobę. W związku z tym co do zasady czas pracy w ciągu doby nie może przekroczyć 13 godzin.

Autor: Malwina Grützmacher

Autor publikacji:
Monika Smulewicz

Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Sprawdź wpisy
na blogu

 • 2023-02-23
 • 3 min czytania

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie…

 • 2020-04-07
 • 2 min czytania

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe…

Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, są…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy,…

 • 2020-04-07
 • 3 min czytania

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku,…

 • 2020-04-07
 • 4 min czytania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje…